You are here:
Home /
Gdansk (Poland) /
Signing the atmosphere /
Religion

Print this page

Gdansk (Poland)

Signing the atmosphere- how to feel the city

/Gdansk_picz/IMG_3269.jpg
Anioł z Kościoła Mariackiego
Angel from St Mary's Church
Bóg God
wiara faith
kościół rzymsko-katolicki Roman-Catholic church
kościół protestancki Protestant church
kościół prawosławny Orthodox church
msza Holy Mass
ofiara offering
modlitwa prayer
ksiądz priest
zakonnica nun
kościół church
meczet mosque
cerkiew Orthodox church
ołtarz altar
kaplica chapel
świeca candle
kwiaty flower
anioł angel